Pogoda w Kołobrzegu
15°
zachmurzenie umiarkowane
wilgotność: 84%
wiatr: 6m/s wsch.
Max: 19 • Min: 13
17°
Czw
14°
Pt
18°
Sob
18°
Nd
14°
Pon
Weather from OpenWeatherMap
Zadzwoń do nas Zadzwoń do nas
+48 570 680 680
Napisz do nasNapisz do nas
kontakt@golden-sun.pl

REGULAMIN WYNAJMU I KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

§ 1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na podstawie których dokonuje się rezerwacji i wynajmu apartamentu.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu apartamentu.

§ 2
1. Rezerwacja apartamentu może zostać dokonana poprzez:
wysłanie zapytania pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@golden-sun.pl
telefonicznie pod nr telefonu
+48 570 680 680
+48 574 078 803
2. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30%
3. Zadatek, o którym mowa w ust. 2 powyżej powinien zostać zapłacony na rachunek bankowy podany w rezerwacji zwrotnej w terminie minimum 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Wynajmującego.
4. Brak wpłaty zadatku spowoduje anulowanie rezerwacji.

§ 3
1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu należność w wysokości określonej w umowie najmu, pomniejszonej o kwotę zadatku, o którym mowa w § 2 pkt 2.
2.Nalezność za wynajem będzie płatna gotówką/kartą(po wcześniejszym ustaleniu) w dniu wydania Najemcy kluczy do apartamentu.
3.Kwota opłaty za wynajem, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje podatek vat oraz koszty eksploatacji.
4. W razie opóźnienia w przekazaniu Apartamentu, lub jego wcześniejszego opuszczenia przez Najemcę, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, kwota za wynajem nie podlega zmniejszeniu.
5. W terminie wskazanym w ust. 2 powyżej Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę w wysokości określonej w umowie tytułem kaucji, która stanowi zabezpieczenie w przypadku wystąpienia konieczności pokrycia kosztów związanych z usunięciem ewentualnych usterek lub zniszczeń powstałych w przedmiocie najmu na skutek niewłaściwego wykorzystywania przedmiotu najmu.
6. W przypadku, gdy koszt usunięcia usterek lub zniszczeń przekroczy wartość kaucji o której mowa w ust. 5 powyżej, Najemca zobowiązuje się pokryć różnicę.
7. Kaucja, o której mowa w ust. 4 Umowy Najmu, zostanie zwrócona Najemcy w ostatnim dniu Wynajmu w przypadku, gdy apartament zostanie zwrócony w stanie niepogorszonym.

§ 4
1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny, utrzymywać apartament w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.

ZAKAZ SMAŻENIA RYB- kara 500zl
2. Najemca ma prawo do korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w apartamencie.
3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
4. Na terenie apartamentu obowiązuje zakaz palenia papierosów, świec itp.
5. Na terenie balkonów prosimy o zachowanie bezpieczeństwa, obowiązuje tam również zakaz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów oraz odpadków spożywczych.
6. Wynajmujący z chwilą otrzymania kluczy od apartamentu odpowiada za przekazane mu mienie.
W przypadku zniszczeń bądź braków będzie on obciążony kosztami napraw, bądź kosztami brakujących rzeczy.
7. Za rzeczy pozostawione w apartamentach nie odpowiadamy.
8. Przedmioty pozostawione przez Najemcę w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Najemcy pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego ich odbioru w ciągu 3 dni od daty opuszczenia apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
9. Wynajmujący apartament powinien korzystać ze sprzętu AGD jak i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu ogólnych zasad bhp.
10. W przypadku jakichkolwiek kłótni, awantur bądź innych niemiłych sytuacji, kradzieży itp. niezwłocznie powiadamiamy Policje bądź odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji.
11. Osoby których zachowanie będzie wykraczało poza ogólnie przyjętą kulturę osobistą bądź rażąco łamiące wyżej wymieniony regulamin , będą zmuszone opuścić apartament .
12. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego lub osoby przez niego wskazanej o zaistniałych zniszczeniach lub usterkach oraz o brakach w wyposażeniu apartamentu, o którym mowa w § 5 poniżej.
13. W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu najmu przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także pogorszenia stanu technicznego lokalu, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
14. Jeżeli przy objęciu przedmiotu najmu lub w czasie trwania stosunku najmu zajdzie potrzeba napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego.
15. W przypadku zniszczeń w lokalu powstałych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, za które ten odpowiada, Najemca zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikające z tego tytułu koszty.
16. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd).

§ 5
W skład wyposażenia apartamentu wchodzą przedmioty i urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 5 do umowy najmu apartamentu.

§ 6
1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Najemca zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Przekazanie kluczy do apartamentu może nastąpić od godz. 15:00-20:00 (jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej). W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
2. Najemca zobowiązany jest do opuszczenia apartamentu i do zwrócenia Wynajmującemu kluczy ostatniego dnia najmu do godziny 8:00-10:00
3. W przypadku, gdy zwrot kluczy nastąpi z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązuje się do zapłaty dodatkowej kwoty 50 zł.
4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

§ 7

1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, uwzględniającym zużycie wynikające z normalnej eksploatacji przedmiotu najmu, za które nie ponosi odpowiedzialności. Wynajęty Apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był wydany w dniu przyjazdu (należy usunąć śmieci oraz resztki jedzenia pozostawione przez Najemcę)
2.Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za klucze od apartamentu, karty magnetyczne oraz pilot.
W przypadku zagubienia zostanie obciążony kosztami według stawek administratora danego osiedla.